Χαρτοφυλάκια

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της PQH αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια λιανικής τραπεζικής. Με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου της ως Ειδικού Εκκαθαριστή (όπως ορίζεται στην απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 180/3/22.02.2016, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 221/4/17.03.2017 και την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 302/1/8.3.2019 και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 221/19/17.3.2017, καθώς και την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 221/3/17.3.2017), η PQH επιλέγει και προωθεί προς πώληση χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Γνώμονα για την PQH αποτελεί η προσέλκυση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με απώτερο στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων πιστωτών και οφειλετών.

Στο πλαίσιο αυτό, τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων έχει αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα στελεχών με εμπειρία σε διεθνείς οίκους αξιολόγησης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της επενδυτικής τραπεζικής, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και διασφαλίζοντας παράλληλα την εγκυρότητα και αξιοπιστία των συναλλαγών.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Κανονισμός Εκποιήσεων (εφεξής ο «Κανονισμός»), όπως αναφέρεται στο εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της απόφασης της ΕΠΑΘ υπ’ αρ.  221/3/17.3.2017 αποτελεί το πλαίσιο για την προετοιμασία και εκποίηση μεμονωμένων δανειακών απαιτήσεων, δανειακών χαρτοφυλακίων, καθώς και τη ρευστοποίηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων κυριότητας των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Ιδρυμάτων (εφεξής «ΥΕΕΙ»). Ο Κανονισμός εξυπηρετεί την ταχεία ανάκτηση της αξίας ρευστοποίησης των εν λόγω στοιχείων, έτσι όπως διαμορφώνεται ως εύλογο τίμημα υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, καθώς και την αποφυγή του κόστους διαχείρισης των στοιχείων αυτών εντός της Ειδικής Εκκαθάρισης.

Οι κύριοι άξονες του Κανονισμού είναι:

• Η καταλληλότερη επιλογή των δανειακών χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων δανειακών απαιτήσεων (εφεξής «εκποιούμενα στοιχεία»)
• Η ορθή προετοιμασία των εκποιούμενων στοιχείων για μεγιστοποίηση των ανακτήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή από την εκποίηση αυτών
• Η εξασφάλιση της διαφάνειας, των όρων υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στις διαδικασίες εκποίησης.

Τα εδάφια του Κανονισμού Εκποιήσεων της PQH που αφορούν την πώληση χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων δανειακών απαιτήσεων και τα οποία, για λόγους διαφάνειας ο Ειδικός Εκκαθαριστής δημοσιεύει είναι διαθέσιμα εδώ. Διευκρινίζεται ότι τυχόν παραπομπές που περιέχονται σε αυτά δεν είναι διαθέσιμες, καθώς αναρτάται ακριβές απόσπασμα του Κανονισμού Εκποιήσεων.

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ARIADNE

H PQH έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Ariadne, που αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια λιανικής όλων των κατηγοριών, με σημαντικές εξασφαλίσεις συνολικά δεκατριών υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Tα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, μέσα από το σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ενημέρωση για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης απαιτήσεων [Ανακοίνωση]

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ARIADNE

H PQH έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Ariadne, που αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια λιανικής όλων των κατηγοριών, με σημαντικές εξασφαλίσεις συνολικά δεκατριών υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Tα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, μέσα από το σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ενημέρωση για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης απαιτήσεων [Ανακοίνωση]

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ DAEDALUS

H PQH έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Daedalus, που αφορά σε απαιτήσεις του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. Υπό Ειδική Εκκαθάριση από μη εξυπηρετούμενα μερικώς εξασφαλισμένα δάνεια, με εμπράγματες και μη εξασφαλίσεις.

Tα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, μέσα από το σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Πρακτικό κατακύρωσης και ανακήρυξης υπερθεματιστή της διαδικασίας εκποίησης του Χαρτοφυλακίου Daedalus (ΠΡΑΚΤΙΚΟ).

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ DAEDALUS

H PQH έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Daedalus, που αφορά σε απαιτήσεις του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. Υπό Ειδική Εκκαθάριση από μη εξυπηρετούμενα μερικώς εξασφαλισμένα δάνεια, με εμπράγματες και μη εξασφαλίσεις.

Tα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, μέσα από το σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Πρακτικό κατακύρωσης και ανακήρυξης υπερθεματιστή της διαδικασίας εκποίησης του Χαρτοφυλακίου Daedalus (ΠΡΑΚΤΙΚΟ).

Compare listings

Compare