Χαρτοφυλάκια

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της PQH αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια λιανικής τραπεζικής. Με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου της ως Ειδικού Εκκαθαριστή (όπως ορίζεται στην απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 180/3/22.02.2016, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 221/4/17.03.2017 και την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 302/1/8.3.2019 και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 221/19/17.3.2017, καθώς και την απόφαση ΕΠΑΘ υπ’αρ. 221/3/17.3.2017), η PQH επιλέγει και προωθεί προς πώληση χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Γνώμονα για την PQH αποτελεί η προσέλκυση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με απώτερο στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων πιστωτών και οφειλετών.

Στο πλαίσιο αυτό, τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων έχει αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα στελεχών με εμπειρία σε διεθνείς οίκους αξιολόγησης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της επενδυτικής τραπεζικής, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και διασφαλίζοντας παράλληλα την εγκυρότητα και αξιοπιστία των συναλλαγών.

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ALPHABET

Η PQH έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση των χαρτοφυλακίων Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής, Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων και Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων συνολικά δεκατριών υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των Προσκλήσεων Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών μέσα από τους ακόλουθους συνδέσμους:

• Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
• Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
• και Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης απαιτήσεων [Ανακοίνωση].

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Κανονισμός Εκποιήσεων (εφεξής ο «Κανονισμός»), όπως αναφέρεται στο εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της απόφασης της ΕΠΑΘ υπ’ αρ.  221/3/17.3.2017 αποτελεί το πλαίσιο για την προετοιμασία και εκποίηση μεμονωμένων δανειακών απαιτήσεων, δανειακών χαρτοφυλακίων, καθώς και τη ρευστοποίηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων κυριότητας των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Ιδρυμάτων (εφεξής «ΥΕΕΙ»). Ο Κανονισμός εξυπηρετεί την ταχεία ανάκτηση της αξίας ρευστοποίησης των εν λόγω στοιχείων, έτσι όπως διαμορφώνεται ως εύλογο τίμημα υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, καθώς και την αποφυγή του κόστους διαχείρισης των στοιχείων αυτών εντός της Ειδικής Εκκαθάρισης.

Οι κύριοι άξονες του Κανονισμού είναι:

• Η καταλληλότερη επιλογή των δανειακών χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων δανειακών απαιτήσεων (εφεξής «εκποιούμενα στοιχεία»)
• Η ορθή προετοιμασία των εκποιούμενων στοιχείων για μεγιστοποίηση των ανακτήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή από την εκποίηση αυτών
• Η εξασφάλιση της διαφάνειας, των όρων υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στις διαδικασίες εκποίησης.

Τα εδάφια του Κανονισμού Εκποιήσεων της PQH που αφορούν την πώληση χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων δανειακών απαιτήσεων και τα οποία, για λόγους διαφάνειας ο Ειδικός Εκκαθαριστής δημοσιεύει είναι διαθέσιμα εδώ. Διευκρινίζεται ότι τυχόν παραπομπές που περιέχονται σε αυτά δεν είναι διαθέσιμες, καθώς αναρτάται ακριβές απόσπασμα του Κανονισμού Εκποιήσεων.

Compare listings

Compare