Χαρτοφυλάκια

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της PQH αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια λιανικής.

Με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου της ως Εκκαθαριστή (όπως ορίζεται στις ΕΠΑΘ 180/3/22.02.2016 και 221/3/17.3.2017), η PQH επιλέγει και προωθεί προς πώληση χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Γνώμονα για την PQH αποτελεί η προσέλκυση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με απώτερο στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων πιστωτών και οφειλετών.

Στο πλαίσιο αυτό, τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων έχει αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα στελεχών με εμπειρία σε διεθνείς οίκους στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της επενδυτικής τραπεζικής, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και διασφαλίζοντας παράλληλα την εγκυρότητα και αξιοπιστία των συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: portfoliostrategysales@pqh.gr.