Στοχευμένες Ενέργειες

Τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» συμμορφούμενα με το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει και δη με την υπ` αριθ. 221/2/17.03.2017 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ) εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως αναθεωρημένος ισχύει σύμφωνα με την ΕΠΑΘ υπ` αριθ. 195/1/29.07.2016.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους τα ακόλουθα έγγραφα:

1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
2) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ)
3) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013

Για τη λήψη του συνόλου των εγγράφων ανά περίπτωση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρωτοβουλία επιβράβευσης συνεπών οφειλετών στεγαστικών δανείων

Η PQH, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της συνεχούς αύξησης των επιτοκίων, προχωρά στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών (φυσικών προσώπων) στεγαστικών δανείων και την ανακούφιση τους μέσω της μερικής απορρόφησης των αυξήσεων των βάσεων αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως αντίστοιχα έχουν ληφθεί από λοιπούς πιστωτές και φορείς διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (τράπεζες – servicers).

Το προσαρμοσμένο επιτόκιο θα εφαρμοστεί στα επιλέξιμα δάνεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1.7.2023 και λήξη την 30.6.2024 στα επιτόκια αναφοράς EKT, Euribor 1m, Euribor 3m και Euribor 6m. Το μέγιστο όριο (cap) πάνω από το οποίο δε θα μεταβάλλεται η βάση του επιτοκίου στο σύστημα της PQH για τα επιλεγμένα στεγαστικά δάνεια θα είναι η τιμή αναφοράς της 31.3.2023, ενώ διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις (κάτω του τιθέμενου μεγίστου ορίου) θα εφαρμόζονται κανονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες συμβάσεις.

Ως προϋπόθεση ένταξης ορίζεται η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών την 15.6.2023, δηλαδή: επιλέξιμα θα είναι όλα τα στεγαστικά δάνεια με ημέρες καθυστέρησης κάτω των 90 ημερών την 15.6.2023. Το προσαρμοσμένο επιτόκιο, θα εφαρμόζεται στα επιλεγμένα δάνεια καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής, εφόσον οι ημέρες καθυστέρησης δεν ξεπερνούν τις 90, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η εφαρμογή του προσαρμοσμένου επιτοκίου θα παύει και ο εκτοκισμός θα εφαρμόζεται με το συμβατικό επιτόκιο. Σημειώνεται, ότι τόσο το περιθώριο που προβλέπεται από τις οικείες συμβάσεις όσο και η εισφορά του ν. 128/75 θα εφαρμόζονται κανονικά σε κάθε περίπτωση (ήτοι η προσαρμογή θα εφαρμόζεται μόνο στη βάση του επιτοκίου).

Compare listings

Compare