Στοχευμένες Ενέργειες

Τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» συμμορφούμενα με το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει και δη με την υπ` αριθ. 221/2/17.03.2017 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ) εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως αναθεωρημένος ισχύει σύμφωνα με την ΕΠΑΘ υπ` αριθ. 195/1/29.07.2016.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους τα ακόλουθα έγγραφα:

1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
2) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ)
3) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013

Για τη λήψη του συνόλου των εγγράφων ανά περίπτωση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δάνεια Αγροτών

Η PQH αντιλαμβανόμενη την οικονομική συγκυρία και έχοντας πάντα την πρόθεση να βρει τη βέλτιστη λύση για τους οφειλέτες της, δίνει νέες δυνατότητες εξόφλησης και ρύθμισης των οφειλών που αφορούν στους ιδιώτες αγρότες και από 27 Ιουνίου 2018, προσφέρει ένα νέο και ιδιαίτερα προνομιακό πρόγραμμα διευθέτησης αγροτικών οφειλών των ιδιωτών αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων οφειλετών της.

Βάσει του ισχύοντος για τις εκκαθαρίσεις ειδικού κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου και με τις απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης ή συμβιβασμού των αγροτικών οφειλών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και πιο συγκεκριμένα 3 βασικά πλεονεκτήματα:

  • Διαγραφή όλων των εξωλογιστικών τόκων (εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση/συμβιβασμός)
  • Δυνατότητα διαγραφής έως και 60% του λογιστικού υπολοίπου (κεφαλαίου), ανάλογα με το ύψος της οφειλής, την δυνατότητα ρύθμισης ή ολικής εξόφλησης της οφειλής, την ύπαρξη και την αξία σχετικών εξασφαλίσεων και την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη
  • Υπολογισμό των υπολοίπων οφειλής έχοντας εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004)

Κάθε αίτημα εξετάζεται αναλυτικά και αξιολογείται εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη τη βιωσιμότητα της οφειλής, την αξία των εξασφαλίσεων, και την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και του εγγυητή, με πλήρη οικονομική διαφάνεια, έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η οποία ενημερώθηκε και είναι διαθέσιμη (πατήστε εδώ) από την 27η Ιουνίου 2018.