Στοχευμένες Ενέργειες

Τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» συμμορφούμενα με το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει και δη με την υπ` αριθ. 221/2/17.03.2017 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ) εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως αναθεωρημένος ισχύει σύμφωνα με την ΕΠΑΘ υπ` αριθ. 195/1/29.07.2016.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους τα ακόλουθα έγγραφα:

1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
2) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ)
3) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013

Για τη λήψη του συνόλου των εγγράφων ανά περίπτωση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Compare listings

Compare