ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η PQH ιδρύθηκε το 2016 και διορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος για να λειτουργήσει ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα.

 

Σήμερα υπάρχουν 20 ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση, με περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενου ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρήσεων και λιανικής.

 

Με διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες και με γνώμονα το όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών – οφειλετών και πιστωτών – αποστολή της PQH είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική ρευστοποίηση και η μεγιστοποίηση της αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

 

Η ομάδα διοίκησης της PQH αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες προερχόμενους από τη λιανική και την επενδυτική τραπεζική, την τραπεζική επιχειρήσεων, τη συμβουλευτική και συναφείς τομείς της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Σε συνδυασμό με την ισχυρή οργανωτική της δομή, η PQH έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα διαδικασιών και πολιτικών που προάγουν τις αρχές της χρηστής διοίκησης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, με τη λειτουργία της, μερών.

Επιτροπή Ελέγχου

Στο πλαίσιο της ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 (ΦΕΚ Β΄717/17.3.2016) η PQH έχει ορίσει Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Αξιολόγηση επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Επίβλεψη και αξιολόγηση εργασιών της Εταιρείας.
  • Συμμόρφωση με κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και την αποτελεσματικότητά της.

Θεσμικό Πλαίσιο

Με τις Αποφάσεις 182/1/04.04.2016, 254/2/21.12.2017, 348/1/06.03.2020 και 456/1/04.02.2023 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος οι οποίες δημοσιεύθηκαν αντιστοίχως στα εξής τεύχη ΦΕΚ: ΦΕΚ Β 925/5.04.2016, ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3356/22-12-2017, ΦΕΚ B 717/06.03.2020 και ΦΕΚ Β 528/04.02.2023, η PQH διορίστηκε Ειδικός Εκκαθαριστής των 20 υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων – αποτελώντας σήμερα το διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.4261/2014.

Τα βασικότερα νομοθετήματα που διέπουν την ειδική εκκαθάριση είναι:

  • Ο Τραπεζικός Νόμος 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄107/5.5.2014 – άρθρα 145, 145A, 146) ο οποίος αντικατέστησε τον τραπεζικό Ν. 3601/2007)
  • Ο Κανονισμός Ειδικής Εκκαθάρισης – απόφαση ΤτΕ ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 (ΦΕΚ Β΄717/17.3.2016), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΤτΕ ΕΠΑΘ 221/4 και 19/17.03.2017 (ΦΕΚ Β’ 971/22.03.2017) και την απόφαση ΤτΕ ΕΠΑΘ 302/1/8.3.2019 (ΦΕΚ Β’ 888/14.03.2019)
  • Ο Κώδικας Δεοντολογίας που αφορά οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων - αποφάσεις ΤτΕ ΕΠΑΘ 392/1/31.5.2021(ΦΕΚ Β’ 2411/7.6.2021) και 396/1/23.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3425/28.7.2021)
  • Η απόφαση ΤτΕ ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017 (ΦΕΚ Β’ 971/22.03.2017) - Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΤτΕ ΕΠΑΘ 302/2/8.3.2019 (ΦΕΚ Β’ 888/14.03.2019)
  • Οι γενικές ρυθμίσεις του Δικαίου της Αφερεγγυότητας

Εποπτικό όργανο της ειδικής εκκαθάρισης είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο έλεγχος και η εποπτεία της αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, και σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς.

Ιδρύματα Υπό Ειδική Εκκαθάριση

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων (διακριτικός τίτλος: PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, ΤΚ 15125, με αρ. ΓΕΜΗ 138353201000.

Compare listings

Compare