Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ


Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός Εκκαθαριστής για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, συμμετέχει στη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων από COVID-19 ΜΜΕ», η οποία αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους.

Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλέγμα πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων όρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Compare listings

Compare