Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas DAC

Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas DAC

Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas DAC

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Aeolus με την Intrum Hellas DAC, εταιρεία ειδικού σκοπού του Ομίλου Intrum, διεθνή παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων, για €71,1 εκατ., ήτοι 7% επί του €1 δισ. ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.

Το χαρτοφυλάκιο Aeolus αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας €1,1 δισ. και συνολικής απαίτησης €2,4 δισ.

Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2019 προσελκύοντας ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Ξάνθος Βράχας, Διευθύνων Σύμβουλος της PQH ανέφερε σχετικά: «Η πώληση του Aeolus επιβεβαιώνει τον ενδελεχή σχεδιασμό, την εκτενή προετοιμασία και την αποτελεσματική εκτέλεση της συναλλαγής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, εντός του κανονιστικού πλαισίου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την επίτευξη των επόμενων προγραμματισμένων στόχων μας».

Ο κ. Άκης Μπης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Holdings Greece, δήλωσε: «Η Intrum στην Ελλάδα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία να διαχειριστεί αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια αυτού του είδους και η νέα αυτή επένδυση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μας τόσο στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας όσο και στην σημασία της Ελλάδας ως ‘Στρατηγικής Αγοράς’ για τον Όμιλο Intrum».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Τη διαχείριση (servicing) του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία έχει λάβει σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του Ν.4354/2015.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την PQH και το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτης – Βεκρής ως νομικός σύμβουλος.

Related posts

Ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Aeolus στην Intrum

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός...

Continue reading

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων

Ο ειδικός εκκαθαριστής με την επωνυμία «ΡQΗ Ενιαία...

Continue reading

Ανακοίνωση κλήσης προς συζήτηση με πράξη ορισμού νέας δικασίμου επί της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική...

Continue reading