Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας για την παροχή νομικών και τεχνικών υπηρεσιών διεύθυνσης ακινήτων

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας για την παροχή νομικών και τεχνικών υπηρεσιών διεύθυνσης ακινήτων

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, δύναται να συνάπτει συμβάσεις παροχής τεχνικών και νομικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες(δικηγορικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς), για την υλοποίηση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης.

Σκοπός της παρούσης είναι η συστηματική υποστήριξη της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης στον νομικό και πολεοδομικό έλεγχο ακινήτων ιδιοκτησίας των εκκαθαριζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της PQH.

Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, εφεξής «Πρόσκληση», η PQH προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τα ενδιαφερόμενα δικηγορικά γραφεία/ δικηγορικές εταιρείες, μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες εφεξής «Υποψήφιοι», οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PQH, νομικές και τεχνικές υπηρεσίες – κατά τα ως άνω αναφερόμενα – και ειδικότερα στις περιοχές Αττικής, Χαλκίδας, Λαμίας, Πάτρας,Κορίνθου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ρόδου και Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν στην πρόταση συνεργασίας τους ποιες από τις ανωτέρω περιοχές προτίθενται να καλύψουν.

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση της PQH για τη σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους παρά μια διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων συνεργατών.
Με βάση αυτή την προεπιλογή και ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του ακινήτου θα ζητούνται κατά περίπτωση οικονομικές προσφορές από τους συνεργάτες για την διενέργεια νομικών και τεχνικών ελέγχων και την εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων βάσει συνημμένου προτύπου (βλ. συνημμένη Έκθεση Νομικού Ελέγχου Ακινήτου και Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτου).

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος του νομικού ελέγχου δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ ανά ακίνητο και το κόστος του τεχνικού ελέγχου δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 400 ευρώ ανά ακίνητο. Η αμοιβή αυτή δεν συμπεριλαμβάνει το νόμιμο ΦΠΑ αλλά και τυχόν έξοδα μετάβασης που θα απαιτηθούν για μετάβαση σε γειτονικές με τις ανωτέρω περιοχές.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον κ. Παπαγεωργίου Στάθη, στο τηλέφωνο 2130887152 ή με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: spapageorgiou@pqh.gr με κοινοποίηση στο procurement@pqh.gr έως την 02.04.2019. Κάθε αίτημα για διευκρινήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται γραπτώς στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Διευκρινίσεις 26.03.2019

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading