ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια εκτιμήσεων για ακίνητα υπό ειδική εκκαθάριση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια εκτιμήσεων για ακίνητα υπό ειδική εκκαθάριση

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, δύναται να συνάπτει συμβάσεις διενέργειας εκτιμήσεων για ακίνητα (ενυπόθηκα & μη, καθώς και ιδιόκτητα) των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, για την υλοποίηση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης.

Σκοπός της παρούσης είναι η συστηματική υποστήριξη της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης στη διενέργεια εκτιμήσεων για το σύνολο των ιδιόκτητων, ενυπόθηκων και μη ενυπόθηκων ακινήτων των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της PQH.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην διενέργεια εκτιμήσεων για το σύνολο των ιδιόκτητων και ενυπόθηκων ακινήτων των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση.

Οι εκτιμήσεις έχουν το περιεχόμενο του Παραρτήματος 3 και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα του International Valuation Standards Council και την Κόκκινη Βίβλο (Red Book) του Royal Institute of Chartered Surveyors. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ένδειξη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Παράταση

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading