Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απόκτηση μετοχών

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απόκτηση μετοχών

Τα Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικά Ιδρύματα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΕ, νομίμως εκπροσωπούμενα από την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων (εφεξής «ο Ειδικός Εκκαθαριστής» ή «η PQH»), προτίθενται να πουλήσουν μέσω της διεξαγωγής πλειστηριασμού 505.963 μετοχές, κυριότητας, νομής, και κατοχής τους, εκδόσεως της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, που έχουν στην κατοχή τους.
Ως τιμή Α’ προσφοράς ορίζεται το ποσό των €0,378 ανά μετοχή.

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την αγορά όλων ή μέρους των παραπάνω μετοχών σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 23 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία του Ειδικού Εκκαθαριστή που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, Γραβιάς 3 και Γρανικού, ΤΚ 151 25. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ». Η δεσμευτική προσφορά πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη.

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η υψηλότερη συνολική αξία για τα ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, όπως προκύπτει από τον αγοραζόμενο αριθμό μετοχών και το προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Εκποιήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή την 27 Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, και με την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων και της τριμελούς Επιτροπής Εκποιήσεως.

Compare listings

Compare