Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Με γνώμονα τη στήριξη των δανειοληπτών που επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, η PQH συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου «ΓΕΦΥΡΑ», που αφορά την επιδότηση δανείων με εξασφάλιση (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) στην Α΄ (κύρια) κατοικία.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» εντάσσονται δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) με εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία.Ανάλογα με την καθυστέρηση των δανειακών λογαριασμών την 29.2.2020 ανά πιστωτή, τα δάνεια εντάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα ποσοστά επιδότησης:

  • Κατηγορία Α: Ενήμερα δάνεια ή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες. Ποσοστό επιδότησης 90% της δόσης για το Α τρίμηνο, 80% για το Β τρίμηνο και 70% γα το Γ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης €600 ανά οφειλή
  • Κατηγορία Β: Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που δεν είναι καταγγελμένα. Ποσοστό επιδότησης 80% της δόσης για το Α τρίμηνο, 70% για το Β τρίμηνο και 60% γα το Γ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης €500 ανά οφειλή
  • Κατηγορία Γ: Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που έχουν ήδη καταγγελθεί. Ποσοστό επιδότησης 60% της δόσης για το Α τρίμηνο, 50% για το Β τρίμηνο και 30% γα το Γ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης €300 ανά οφειλή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ταυτοποίησης TAXISnet, εκτελώντας μια απλή και εύκολη διαδικασία που δεν απαιτεί συν-υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
– να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην Α’ (κύρια) κατοικία τους
– να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων), είτε οι ίδιοι ή στενοί συγγενείς (σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη)
– να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Ποια είδη δανείου επιδοτούνται;

Όλα τα είδη δανείου: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την Α’ (κύρια) κατοικία.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Ποια είναι τα βήματα μετά την αίτηση;

– Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος, εντός 15 ημερών.
– Εφόσον είναι επιλέξιμος και έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, τότε καλείται από την τράπεζα, έτσι ώστε να προβούν σε ρύθμιση του δανείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, τότε ξεκινά και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών.
– Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει εμπρόθεσμα ποσό της μηνιαίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το δάνειό του κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης, καθώς στην περίπτωση αθέτησης, εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων ανά κατηγορία δανείου, το ποσό της επιδότησης θα πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο με αντίστοιχη αύξηση του δανείου του.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

– Σύνδεσμος εισόδου στην υπηρεσία υποβολής αίτησης
Οδηγός χρήσης και πλήρες ενημερωτικό υλικό ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων Βασικών και Αναλυτικών ερωτήσεων & απαντήσεων για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της  PQH (213 088 7000).