Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων

Ο ειδικός εκκαθαριστής με την επωνυμία «ΡQΗ Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» (η «PQH»), σύμφωνα με την τραπεζική νομοθεσία και τον κανονισμό εκποιήσεων, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 302/3/8.3.2019 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ο «Κανονισμός Εκποιήσεων»), προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό και καλεί τα νομικά πρόσωπα/τις ενώσεις νομικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εκποιήσεων και του Νόμου 4354/2015, ως ισχύει, να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές για την αγορά και απόκτηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις (το «Χαρτοφυλάκιο Aeolus»), σύμφωνα με το Νόμο 4354/2015, ως ισχύει.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, καλούνται να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Μη Δεσμευτικών Προσφορών (η «Πρόσκληση»), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της PQH.

Related posts

Ανακοίνωση κλήσης προς συζήτηση με πράξη ορισμού νέας δικασίμου επί της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική...

Continue reading

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία της PQH

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία...

Continue reading

Η PQH δίπλα στους οφειλέτες στην Κω

Κατανοώντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι...

Continue reading