Ανακοίνωση κλήσης προς συζήτηση με πράξη ορισμού νέας δικασίμου επί της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Ανακοίνωση κλήσης προς συζήτηση με πράξη ορισμού νέας δικασίμου επί της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού) και εκπροσωπείται νομίμως, (Α.Φ.Μ. 800721689), υπό την ιδιότητά της ως ειδικής εκκαθαρίστριας της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», νομίμως διορισθείσα με την υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ. της Τραπέζης της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016),

Ανακοινώνει

ότι, κατά την δικάσιμο της 14ης Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας δικαιοδοσίας), ματαιώθηκε η συζήτηση της από 7.11.2016 και υπ’ αριθ. κατάθεσης 92951/1512/2016 έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 3588/2007, λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων.

Με την από 14.11.2018 και υπ’ αριθ. κατάθεσης 108272/770/2018 κλήση της ως άνω ειδικής εκκαθαρίστριας, η συζήτηση της ανωτέρω έκθεσης αντιρρήσεων ορίσθηκε για τη δικάσιμο της 12.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας δικαιοδοσίας) στην αίθουσα 12 του κτιρίου 6, με αριθμό πινακίου Ρ1/16.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 145 παρ. 5 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/5.5.2014) και επέχει θέση επίδοσης προς τους πιστωτές της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» οι οποίοι καλούνται να παραστούν ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΥΕΕ o Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/05.04.16)νομίμως εκπροσωπών το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Υπό Ειδική Εκκαθάριση.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

Related posts

Ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Aeolus στην Intrum

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός...

Continue reading

Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas DAC

Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas...

Continue reading

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων

Ο ειδικός εκκαθαριστής με την επωνυμία «ΡQΗ Ενιαία...

Continue reading