Πρόσκληση υποβολής πρότασης συνεργασίας Παροχής Νομικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής πρότασης συνεργασίας Παροχής Νομικών Υπηρεσιών

Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, εφεξής «Πρόσκληση», η PQH προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τα ενδιαφερόμενα δικηγορικά γραφεία/ δικηγορικές εταιρείες, εφεξής «Υποψήφιοι», οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PQH, νομικές υπηρεσίες κατά τα ως άνω αναφερόμενα δυνάμει κατ’ αποκοπή ανάθεσης ανά υπόθεση. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά […]