Λειτουργική υποστήριξη για το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Λειτουργική υποστήριξη για το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη λήψη προσφορών (εφεξής «Διακήρυξη») με αντικείμενο την ανάθεση του έργου που αφορά στην «Λειτουργική Υποστήριξη για το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων βάσει της απόφασης 221/2/17.03.2017 – Αρ. Φύλλου 971» (δείτε […]