Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, δύναται να συνάπτει συμβάσεις υποβοήθησης με εξωτερικούς συνεργάτες , εν προκειμένω Συμβολαιογράφους, για την υλοποίηση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης.

Σκοπός της παρούσης είναι η δημιουργία μιας λίστας προτιμώμενων συμβολαιογράφων, με βάση τα ακόλουθα ενδεικτικώς τιθέμενα κριτήρια:

  • εμπειρία σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • εμπειρία σε διενέργεια πλειστηριασμών και υποστήριξη πιστωτών οφειλετών επί πλειστηριασμών
  • υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων
  • εμπειρία σε ανάκτηση τίτλων κτήσης
  • εμπειρία σε σύνταξη συμβολαίων – ενδεικτικά: συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβόλαια μετασχηματισμού εταιρειών κ.α.
  • εμπειρία σε διαγωνιστικές/πλειοδοτικές διαδικασίες εκποίησης στοιχείων ενεργητικού/επιχείρησης
  • πιστοποίηση ως υπάλληλος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
  • θα εκτιμηθεί η δυνατότητα κάλυψης συμβολαιογραφικών πράξεων επί περισσοτέρων περιφερειών της χώρας.

Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η PQH προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους συμβολαιογράφους ή εταιρείες συμβολαιογράφων, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PQH, συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading